Privacyverklaring

Brouwerij Jumeaux, gevestigd te Hoogstraten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Brouwerij Jumeaux

Loenhoutseweg 11 A003

2320 Hoogstraten

 

Tim Van Hemelen is de verantwoordelijke inzake GDPR van Brouwerij Jumeaux en kan je bereiken via info@brouwerijjumeaux.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Brouwerij Jumeaux verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam - Geslacht - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@brouwerijjumeaux.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Brouwerij Jumeaux verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling - Om goederen en diensten bij u af te leveren - Brouwerij Jumeaux verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Brouwerij Jumeaux neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Brouwerij Jumeaux) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Brouwerij Jumeaux bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 30 dagen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Brouwerij Jumeaux verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website gebruikt cookies voor analyse-doeleinden en/of het tonen van advertenties. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@brouwerijjumeaux.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart of onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. Brouwerij Jumeaux zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Brouwerij Jumeaux wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder inzake GDPR & Privacy, namelijk de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Brouwerij Jumeaux neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de contactpagina op onze website www.brouwerijjumeaux.be of stuur een mail naar info@brouwerijjumeaux.be